Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2015

poisonlips
0487 39e5 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viabundzia bundzia
poisonlips

June 11 2015

poisonlips
(...) nienawidzimy siebie tak bardzo, że mdli nas podczas przedstawiania się. Rzygamy od wymawiania swojego imienia i nazwiska.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viashapeless shapeless

June 07 2015

poisonlips
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viashapeless shapeless
poisonlips
Zastanawiałem się i uznałem, że zostanę dobrym człowiekiem. [...] Przede wszystkim powiedziałem wszystkim, że wyjeżdżam na dwa tygodnie i nie będzie ze mną kontaktu. Uczyniłem tak, gdyż nabrałem podejrzeń, że łatwiej być dobrym człowiekiem, nie utrzymując kontaktu z ludźmi.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromkaqla kaqla viashapeless shapeless
poisonlips
Niekorzystanie z życia jest jedną z form samobójstwa.
— B.Hellinger
Reposted froma-s a-s viashapeless shapeless
6137 6c91 500
Reposted fromkulamin kulamin viajointskurwysyn jointskurwysyn
poisonlips
1419 d3a5 500
poisonlips
9633 5818
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainspirations inspirations

June 03 2015

poisonlips

May 27 2015

4148 9803 500
poisonlips
poisonlips
b*tches love libraries.
Reposted fromfabs3 fabs3 viamarjarii marjarii

May 26 2015

poisonlips
Reposted frommoxx moxx vialadybirdka ladybirdka
poisonlips
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.
— Brigitte Nicole
Reposted fromtomowa tomowa vialenka024 lenka024
poisonlips
0398 5951 500
Reposted fromqcharska qcharska viameovv meovv

May 23 2015

poisonlips
1831 2f74 500
Reposted frominto-black into-black
poisonlips
6576 3505
Reposted fromroxanne roxanne viasalami salami
poisonlips

Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania

— Helen Keller
Reposted frominpassing inpassing viascorpix scorpix
poisonlips
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl